Regulamin

sprzedaży produktów cyfrowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep produktów cyfrowych. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy (dalej: Regulamin);

1.2 Regulamin określa zasady sprzedaży w Sklepie internetowym działającym pod adrsem…, który jest prowadzony przez Spółkę TASK FORCE CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy Kolbego 2/B, 02-781 Warszawa, NIP: 5222493945, adres email:….telefon: Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego i akceptację Regulaminu, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkiego jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Kupującego

1.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 Definicje

 • „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • „Formularz rejestracji” – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający utworzenie Użytkownikowi własnego Konta;
 • „Formularz zamówienia” – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia;
 • „Klient” – Kupujący, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 • „Konsument” – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • „Konto” – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są m. in. dane osobowe Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
 • „Newsletter” – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie, za wyraźną zgodą Usługobiorcy;
 • „Towar” – dostępne w Sklepie produkty elektroniczne będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 • „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu;
 • „Sklep” – Sklep internetowy Usługodawcy;
 • „Sprzedawca/Usługodawca” – TASK FORCE CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy Kolbego 2/B, 02-781 Warszawa, NIP: 5222493945, adres email: kontakt@tfc.com.pl
 • „Umowa Sprzedaży” – Umowa Sprzedaży Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 • „Usługa elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu;
 • „Kupujący”– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej;
 • „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru/Towarów ze Sprzedawcą;
 • Produkty elektronicze/Towary – treści cyfrowe, e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży przez Sklep w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym.
 • Audiobook – książka audio w formacie MP3, opatrzona znakiem wodnym;
 • Ebook – książka zapisana w postaci elektronicznej opatrzona znakiem wodnym;
 • Videobook – film zapisany w formacie wideo, opatrzony znakiem wodnym;
 • Platforma online – Sklep/ platforma online dostępna pod adresem www.tatianamindewiczpuacz.pl której właścicielem jest Sprzedawca.

§ 3 Wymogi techniczne

3.1 Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

Urządzenie z dostępem do Internetu;

Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies;

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

3.3 Bez wyraźnej zgody Sprzedawcy zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Sklepie lub z niego pochodzących, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Prawa autorskiego.

3.4 Do korzystania z platformy online niezbędne są:

 • dostęp do Internetu;
 • standardowa przeglądarka internetowa;
 • standardowy system operacyjny;
 • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice);
 • standardowa przeglądarka plików wideo (np. AdobeReader);
 • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player);
 • posiadanie aktywnego adresu email;

3.5 Sprzedawca ani podmioty pośredniczące w sprzedaży Towarów nie udzielają gwarancji na Towary ani nie przewidują dla nich usług posprzedażnych;

3.6 Klient może posiadać aktywne Konto Klienta i zalogować się do niego przed złożeniem Zamówienia Produktu lub może dokonać zamówienia bez rejestracji;

3.7 Prezentacja w Sklepie aktualnie dostępnych za jego pośrednictwem Produktów elektronicznych nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia Produktu stanowi ofertę nabycia Produktu złożoną przez Nabywcę. Wysłanie przez Sklep na podany przez Nabywcę adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia Produktu stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Nabywcy, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem Umowy o nabycie Produktu;

3.8 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w zakresie Produktów prezentowanych w Sklepie;

§ 4 Towary

4.1 Towarów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem;

4.2 Produktów cyfrowych, takich jak e-booki, audiobooki, videobooki i inne produkty elektroniczne oferowane do sprzedaży przez Sklep w formie pliku do odczytania nie wolno kopiować ani udostępniać osobom trzecim.

§ 5 Zamówienia

5.1 Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT;

5.2 Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie;

5.3 Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4 Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu sklepu spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy internetowej. Sprzedawca będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i trwały jak najkrócej.

5.5 Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego;

5.6 Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji Klientów w dni robocze, w godzinach 9.00-16.00. Odpowiedzi na maile, wiadomości oraz komentarze odbywa się w kolejności zgłoszeń;

§ 6 Polityka cenowa, rabatowa i dostępność

6.1 Ceny podawane są w złotych polskich, wraz z obowiązującym podatkiem VAT i dotyczą jednej sztuki Towaru. Z zastrzeżeniem sprzedaży Towarów w zestawach.

6.2 Ceny podane uwzględniają rabat ogólnie obowiązujący, który może być różnej wysokości dla różnych Towarów.

6.3 Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących chyba że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej. W przypadku promocji, każdorazowo zostanie wskazane, jaka była najniższa cena za dany produkt w terminie ostatnich 30 dni.

6.4 Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.

6.5 Podana cena, dla każdego z Towarów w chwili złożenia Zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.

6.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen Towarów,

b. wprowadzania nowych Towarów do oferty,

c. przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia,

d. modyfikacji akcji promocyjnych,

e. wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności Sklepu

6.8 Postanowienia powyżej nie dotyczą złożonych Zamówień. W przypadku złożonych Zamówień cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

§ 7 Zawarcie Umowy Sprzedaży

7.1 W celu dokonania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący powinien Towar, który chce kupić dodać do koszyka w Sklepie;

7.2 Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia;

7.3 Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek;

7.4 Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;

7.5 Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na wskazany przez Klienta prawidłowy adres email – poprzez potwierdzenie dokonania Zamówienia;

7.6 Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

7.7 Sposobem dostawy zamówionego Produktu jest pobranie go przez Nabywcę drogą transmisji danych dokonanej za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci urządzenia końcowego Nabywcy;

§ 8 Płatności

8.1 Za złożone Zamówienie można zapłacić w następujący sposób:

 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy (poprzez wybranie płatności PayU, następnie zostaną wygenerowane dane do przelewu);
 • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU, PayPal);

8.2 W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków;

8.3 Towar zostanie wysłany na adres email Kupującemu po zaksięgowaniu płatności;

8.4 Zamówienia nieopłacone przez 3 dni, zostaną automatycznie anulowane.

§ 9 Realizacja Zamówień

9.1 Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru bez wad;

9.2 W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z zakupem w Sklepie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby, nieuprawnione;

9.3 Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Platformy online i Sklepu. Kupujący powinien zgłaszać Sprzedającemu wszelki nieprawidłowości lub przerwy w funkcjonowaniu strony. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Strony należy zgłaszać na adres:. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a ich rozstrzygnięcie zostanie przesłane Kupującemu na podany przez niego w reklamacji adres email;

9.4 W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta. Po dokonanym powiadomieniu o braku możliwości realizacji części Zamówienia, Klient podejmuje decyzję o sposobie dalszej realizacji Zamówienia tj. a) może zadecydować o anulowaniu całości Zamówienia i odstąpić od zawartej Umowy; b) może zadecydować o częściowej realizacji Zamówienia (w przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem) i odstąpić od zawartej Umowy w zakresie niedostępnych Towarów; c) może podtrzymać żądanie wykonania Umowy.

9.5 Zawierając Umowę sprzedaży i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

9.6 Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sprzedawca przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.

9.7 Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Produktów Elektronicznych mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z Plików Elektronicznych wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa. Informacje te mogą obejmować w szczególności liczbę urządzeń, na których Produkty Elektroniczne mogą zostać otwarte, czy możliwość drukowania i zwielokrotniania Produktów Elektronicznych w innej formie.

9.8 W celu pobrania zakupionego Produktu Elektronicznego należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy Towarze. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie. acsm (format Adobe Digital Editions) lub PDF/MOBI/EPUB mp4, mp3, wav, xlsx, docx, pptx, zip. Sprzedawca nie świadczy usług przechowywania zakupionych Produktów Elektronicznych, w związku z czym Klient zobowiązany jest zapisywać je na odrębnym nośniku pamięci.

9.9 Z Produktów Elektronicznych Klient może korzystać na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10 Prawo odstąpienia od Umowy/ Zwrot Towaru

10.1 Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;

10.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1);

10.3 Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną;

10.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

10.5 Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

10.6 Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

§ 11 Prawa własności intelektualnej

11.1 Nabycie Produktu uprawnia Nabywcę wyłącznie do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Produktu, bez możliwości zwielokrotniania Produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń);

11.2 Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań, chyba, że Strony postanowią inaczej w odrębnym porozumieniu;

11.3 Nabywca nabywający Produkty zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu w ten sposób, aby mogły je powielać, dystrybuować albo wykorzystywać w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu użytkownika Produktu z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

11.4 Udostępnianie w Internecie nabytych Produktów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, forów internetowych, społeczności internetowych, itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Sprzedawca może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu;

§ 12 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu

12.1 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad;

12.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady);

12.3 Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

12.4 Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną na ades…

12.5 Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

12.6 Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń

13.1 W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14 Rodzaj i zakres usług elektronicznych

14.1 Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 • zawieranie Umów Sprzedaży Towaru,
 • prowadzenie Konta w Sklepie,
 • wysyłanie Newslettera

14.2 Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie;

14.3 Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 15 Warunki świadczenia i zawierania umowy o świadczenie usługi Newslettera

15.1 Sprzedawca jako Usługodawca świadczy drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na zamówienie osób fizycznych, zwanymi również Usługobiorcami, nieodpłatną usługę, wysyłania na adres elektroniczny newslettera zawierającego informacje o nowych publikacjach, zapowiedziach i promocjach, a także informacje handlowe dotyczące usług i produktów Sprzedawcy;

15.2 W celu prawidłowego korzystania z usługi wymagane jest:

 • połączenie z siecią Internet,
 • posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może on samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji usługi;

15.3 Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

15.4 Aby zamówić usługę Usługobiorca powinien:

 • połączyć się on-line ze stroną Sprzedawcy
 • kliknąć na pole Newsletter
 • zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i ją zaakceptować,
 • wpisać adres elektroniczny oraz wybrać „Wyślij”,
 • potwierdzić zamówienie usługi w liście elektronicznym przesyłanym na podany adres elektroniczny Usługodawcy. Dopiero po potwierdzeniu adres elektroniczny Usługobiorcy zostanie dopisany do bazy wysyłkowej.

15.5 Usługobiorca, który prawidłowo złożył zamówienie oświadcza tym samym, że:

posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podany przez niego w zamówieniu adres elektroniczny jest adresem, którym ma On prawo dysponować w zakresie

 • wymaganym do realizacji usługi;
 • wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera;

15.6 Sprzedawca włączy podany mu adres elektroniczny Usługobiorcy do bazy wysyłkowej i będzie korzystać z tego adresu wyłącznie w celu wykonywania usługi.

15.7 Sprzedawca nie będzie udostępniać osobom trzecim podanego mu w celu wykonywania usługi adresu elektronicznego Usługobiorcy.

15.8 Sprzedawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem tej usługi oprócz adresu elektronicznego Usługobiorcy nie przetwarza jakichkolwiek innych danych osobowych Usługobiorcy związanych z tą usługą.

15.9 W każdym czasie Usługobiorca może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie Newslettera.

15.10 W celu odwołania zgody Usługobiorca zobowiązany jest do:

 • przesłania Sprzedawcy na wskazany przez niego na stronie adres elektroniczny: o treści: „rezygnacja” lub
 • klikając w link na dole otrzymywanego newslettera [rezygnuję z usługi].

15.11 Po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody, jak i po zaprzestaniu świadczenia usług Sprzedawca usunie adres elektroniczny Usługobiorcy ze swej bazy wysyłkowej.

15.12 Reklamacje w zakresie niniejszej usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny Sprzedawcy wskazany na stronie. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu .Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy.

15.13 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia usługi Newslettera. O zamiarze zaprzestania świadczenia usług poinformuje Usługobiorcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w zamówieniu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).

§ 16 Warunki świadczenia zawierania i rozwiązywania pozostałych umów o świadczenie usług elektronicznych

16.1 Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne;

16.2 Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony;
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę;

16.3 Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;

16.4 Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;

16.5 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta);
 • Kupujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
 • Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Kupujący narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);

16.6 Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

16.7 Sprzedawca i Kupujący mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 17 Dane osobowe

17.1 Regulacje dotyczące ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Klientów – Konsumentów sklepu zostały uregulowane w Polityce Prywatności;

17.2 Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca;

17.3 Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.

17.4 Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich lub usunięcia, o czym jest mowa w Polityce Prywatności;

17.5 Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w Polityce prywatności;

§ 18 Zastrzeżenia

18.1 Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym;

18.2 Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia;

18.3 Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy;

18.4 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 19 Zasady dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

19.1 Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również Towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

19.2 Do Umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień Umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

19.3 Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

19.4 Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

19.5 Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy.

19.6 Konsument może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
b) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.


19.7 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

19.8 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

19.9 Domniemania określone powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:

a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;

b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

19.10 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

19.11 Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.

19.12 Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

19.13 Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

19.14 Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

19.15 Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową;

c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową;

d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

19.16 Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z Umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z Umową.

19.17 Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.

19.18 Sprzedawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w art. 43o ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o Prawie Konsumentów.

19.19 Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.

Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu Ceny.

19.20 Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 20 Postanowienia końcowe

20.1 Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

20.2 W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.